Vážení zákazníci, v případě, že hledáte konkrétní zboží a my jej nemáme v našem e-shopu, neváhejte nám zavolat. Případně nám napište a my Vám zpracujeme nabídku dle vašich konkrétních požadavků. VOLEJTE +420 603 367 466 od 8:00 - 16:00 nebo pište email na elhatec@elhatec.cz kdykoli. Těšíme se na Vás.

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen podmínky)

1. Platnost

Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o servisu a prodeji a vztahují se na veškeré konkrétní dodávky v rámci této smlouvy v budoucnu uskutečňované, i když nejsou v dalších dokumentech výslovně zmíněny. Odchylné objednávky a obchodní podmínky prodejce, servisního střediska, obstaravatele (dále jen kupujícího) se nestávají obsahem smlouvy o dodávce výrobků, pokud je ELHATEC s.r.o. výslovně nepotvrdí.

2. Nabídka a objednávka

Nabídka firmy ELHATEC s.r.o. je nezávazná. Předkládá-li návrh smlouvy (objednávku) kupující, je svojí objednávkou vázán 1 měsíc. Pokud v této lhůtě ELHATEC s.r.o. předloží návrh změn a doplňků, týkajících se předmětu nebo času plnění, event. ceny nebo jiných náležitostí stanovených jako podmínka vzniku smlouvy, musí kupující ve lhůtě 1 měsíc sdělit ELHATEC s.r.o., že s těmito změnami nesouhlasí, jinak je smlouva uzavřena ve znění těchto změn a doplňků. V případech, kdy hodnota objednávky činí více než Kč 500.000,- strany se dohodly, že kupující je svou objednávkou vázán 2 měsíce.

3. Objem dodávek, výkony

Údaje o rozměrech, váze, barvě, materiálu, vybavení apod. jsou přibližné, pokud nebudou v potvrzení objednávky výslovně uvedeny. Deklarované výkony platí jako realizované, pokud jsou v toleranci norem výrobce nebo kontraktu. Ke konstrukčním změnám v rámci technického rozvoje je výrobce a dodavatel oprávněn bez výslovného sdělení. Takto změněný předmět dodávky se považuje za kontraktu odpovídající.

4. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníka. Ceny uváděné jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Prodávající je plátcem DPH

5. Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou orientační do doby jejich potvrzení ve smlouvě. Majetkové sankce se sjednávají pro případ prodlení dodavatele i kupujícího ve výši stanovené právními předpisy. Nároku kupujícího na náhradu škody se prodávající zprostí, jestliže prokáže, že ke škodě došlo za okolností, kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.

6. Zhoršení bonity

Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím akontaci v případech, kdy kupující je v prodlení s placením předchozích uskutečňovaných dodávek, popř. aby prokázal, že mu byla nebo bude v potřebném rozsahu poskytnuta dotace nebo že uzavřel úvěrovou smlouvou.

7. Platební podmínky

Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení( odevzdání) kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla organizaci doručena třetího dne po odeslání. Pro případ prodlení s placením faktury (dokladu ji nahrazujícího) sjednávají strany poplatek z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Záruka

Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními státních norem, která jsou závazná podle právních předpisů o technické normalizaci, smlouvou, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, popř. vlastnosti obvyklé, dále za to, že je kompletní a bez právních vad. Prodávající rovněž odpovídá za to, že se dodané množství shoduje s údaji v průvodních dokladech. Prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo za poškození, které po splnění způsobil kupující, popř. někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi. Záruční doba činí  12 měsíců od splnění dodávky, přičemž u výrobků, které kupující dodává v nezměněném stavu dalšímu odběrateli se záruční doba prodlužuje do konce měsíce následujícího po uplynutí doby, po kterou trvá odpovědnost za závady ve prospěch toho, kdo výrobky bude spotřebovávat, nejdéle však na dobu 24 měsíců od splnění dodávky. Vady dodávky, které jsou zřejmé již při odběru od prodávajícího, musí být reklamovány do 15 dnů od převzetí, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Kupující reklamuje vady dodávky u servisního střediska uvedeného v záručním listě (dodacím listě), které reklamace přijímá a vyřizuje za prodávajícího. Kupující má právo, jde-li o vadné plnění, je-li vada neodstranitelná, požadovat v rozsahu vadného plnění nové bezvadné plnění nebo požadovat zrušení smlouvy a v případě, že jde o vadu odstranitelnou, požadovat bezplatné odstranění vady. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u pověřeného servisního střediska bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

9. Reklamační řád

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost ELHATEC s.r.o. se sídlem Mučednická 3, 616 00 Brno.

Cílem tohoto reklamačního řádu je informovat kupující o jejich právech a o praktických postupech používaných při vyřizování reklamací v našem obchodě. Kupující, který může být spotřebitel nebo podnikatel je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavření kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího, kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

a) Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník

b) Zákon č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění

c) Směrnicí 1999/44/ES o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk u spotřebního zboží.

Vlastní reklamace

Kupující je oprávněn vždy reklamovat opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, vyšší mocí a vady vzniklé  neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením výrobku do provozu. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

Reklamaci výrobku může kupující uplatnit.

a) Osobně po předchozí domluvě v místě podnikání prodávajícího

b) Odesláním do místa podnikání prodávajícího – Mučednická 3, 616 00 Brno

Reklamace poškození výrobku při přepravě a reklamace na základě, kterých jsou vypláceny jakékoliv peněžní částky, vyřizuje pouze prodávající, není-li dohodnuto jinak.

Kupující předá prodávajícímu výrobek k reklamaci kompletní, vyčištěný a včetně veškerého příslušenství.

Součastně s výrobkem předá následující dokumenty:

a) Kopii dokladu o koupi (faktury) nebo

b) Vyplněný a potvrzený záruční list výrobce nebo dovozce (byl-li součástí dodávky výrobku)

c) V případě, že reklamuje poškození výrobku při přepravě, řádně vyplněný a potvrzený zápis o škodě vyhotovený dopravcem

d) Kopii reklamačních protokolů z předchozích oprav (existují-li)

e) Vyplněný a podepsaný reklamační list nebo písemné uplatnění reklamace kupujícím jiným způsobem obsahující údaje z reklamačního listu.

V případě, že kupující neuvede při uplatnění reklamace požadovaný způsob vyřízení, přestože na to má zákonné právo, potom prodávající vyřídí reklamaci v souladu se zákonem podle svého uvážení. V případě, že kupující reklamuje mechanické nebo jiné poškození výrobku vzniklé při přepravě a součastně s reklamovaným výrobkem nepředá prodávajícímu zápis o škodě vyhotovený dopravcem, vystavuje se riziku posouzení reklamace jako neoprávněné z důvodu zavinění kupujícím, pakliže neprokáže prodávajícímu opak. Zasílá-li kupující výrobek do reklamace poštou nebo přepravní službou, potom je třeba zásilku dobře zabalit (nejlépe do originálního obalu) a dostatečně pojistit, protože za případnou škodu vzniklou při přepravě v tomto případě odpovídá kupující.

Lhůty pro vyřízení reklamace

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (např. telefonicky, e-mailem, osobně), a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen. Doručení reklamovaného výrobku je pak otázkou výzvy k součinosti ze strany prodávajícího, aby spotřebitel výrobek dodal. Celková doba vyřízení reklamace nesmí přesáhnout 30 dnů ode dne uplatnění. Připadne-li konec jakékoliv lhůty v reklamačním řízení na den pracovního klidu, potom lhůta končí nejbližší následující pracovní den.

Přijetí a posouzení reklamace

Prodávající pozdržení reklamovaného výrobku neprodleně sepíše reklamační protokol, ve kterém přijetí potvrdí. Kopii reklamačního protokolu předá nebo odešle prodávající zpět kupujícímu. Prodávající dále neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů reklamaci odborně posoudí a rozhodne, zda je reklamace oprávněná nebo neoprávněná. V případě oprávněné reklamace prodávající rozhodne, zda reklamované vady jsou odstranitelné nebo neodstranitelné a nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou a tyto skutečnosti zapíše do reklamačního protokolu. Prodávající je oprávněn odeslat reklamovaný výrobek k posouzení třetí straně (výrobci, dovozci, státní zkušebně, autorizovanému servisu nebo jiné oprávněné instituci). V takovém případě se lhůta pro posouzení reklamace přiměřeně prodlužuje, nejvíce však na dobu 30 dní ode dne uplatnění reklamace. V těchto případech prodávající při posouzení reklamace obvykle použije stanovisko třetí strany.

Vyřízení reklamace

Prodávající je oprávněn posoudit reklamaci jako neoprávněnou jestliže:

a) Nebyla uplatněna v záruční době

b) Z důvodu opotřebení výrobku způsobeným jeho obvyklým užíváním

c) Zaviněním kupujícího (např. mechanickým poškozením, nešetrným zacházením, neodbornou instalací nebo jinými neodborným uvedením výrobku do provozu, zanedbáním péče o zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí pro daný výrobek, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN, dále pokud se závada projevuje u výrobku, kde zákazník používá neoriginálních náhradních dílů nebo spotřebního materiálu, porušením ochranných pečetí, nálepek, pokud na výrobku jsou)

d) Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem nejlépe ihned při převzetí)

e) Zboží bylo poškozeno živly

f) Závada se během posuzování neprojevila

V případě, že prodávající posoudí reklamaci jako neoprávněnou, potom reklamovaný výrobek vrátí zpět kupujícímu. Svůj postup písemně zdůvodní písemně v přiloženém reklamačním protokolu. V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s dopravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, odborné, se srovnatelnými technickými parametry. Oprávněnou reklamaci uplatněnou v záruční době 6 měsíců ode dne převzetí výrobku (rozpor z kupní smlouvou). Bez ohledu na druh vady prodávající vyřídí podle požadavku kupujícího, bezplatnou opravou nebo výměnou výrobku za nový. V případě, že ani jeden z těchto způsobů není možný, potom prodávající reklamaci vyřídí podle požadavku kupujícího, odstoupením od smlouvy (kupujícímu vrátí zaplacenou částku a výrobek si ponechá) nebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny výrobku. Toto ustanovení se nepoužije, prokáže-li se nebo je-li z povahy věci zřejmé, že reklamovaná závada nemohla v žádném případě existovat již při převzetí výrobku kupujícím. V takovém případě se pro vyřízení reklamace použije ustanovení týkající reklamací uplatněných ve zbytku záruční doby následující po 6 měsíců ode dne převzetí výrobku.

Oprávněnou reklamaci uplatněnou ve zbytku záruční doby následující po 6 měsících ode dne převzetí výrobku prodávající vyřídí:

a) V případě odstranitelné vady, podle požadavku kupujícího výměnou za nový (lze požadovat jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné) nebo bezplatnou opravou a nebo bezplatnou výměnou součásti výrobku )lze požadovat jen tehdy, týká-li se vada jen součásti výrobku), v případě, že ani jeden z těchto způsobů není možný, potom prodávající při vyřízení reklamace postupuje jako v případě neodstranitelné vady

b) V případě neodstranitelné vady nebo opakovaně vyskytující se odstranitelné vady, podle požadavku kupujícího, výměnou za nový nebo odstoupením od smlouvy (kupujícímu vrátí zaplacenou částku a výrobek si ponechá), v případě neodstranitelné vady, která nebrání řádnému užívání výrobku, může být na základě požadavku kupujícího reklamace vyřízena také poskytnutím přiměřené slevy z ceny výrobku.

Za opakovaně vyskytující se odstranitelnou vadu se považuje výskyt stejné vady třikrát nebo výskyt různé vady čtyřikrát u stejného výrobku a nebo výskyt tří různých vad na výrobku současně.

Způsob vyřízení reklamace zapíše prodávající do reklamačního protokolu. V případě vyřízení reklamace opravou nebo výměnou, prodávající vrátí kupujícímu výrobek spolu s vyplněným reklamačním protokole. V případě vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu pouze vyplněný reklamační protokol s dobropisem na zaplacenou částku, kterou následně poukáže způsobem uvedeným při uplatnění reklamace. V případě vyřízení reklamace poskytnutím přiměřené slevy, prodávající vrátí kupujícímu výrobek spolu s vyplněným reklamačním protokolem a dobropisem na částku slevy, kterou následně poukáže způsobem uvedeným při uplatnění reklamace. O výši poskytnuté slevy se prodávající dohodne s kupujícím během reklamačního řízení.

Vrácený výrobek prodávající odešle kupujícímu poštou nebo přepravní službou. V případě, že kupující uplatnil reklamaci osobně, potom prodávající přichystá k odběru ve svém místě podnikání. Prodávající není povinen vyrozumět kupujícího o vyřízení reklamace, a proto doporučujeme kupujícím aktivně se zajímat o průběh jejího vyřízení.

V případě, že prodávající nevyřídí reklamaci ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne uplatnění, potom je tato reklamace považována za oprávněnou a reklamovaná vada za neodstranitelnou, ledaže by se s kupujícím nedohodl na lhůtě delší. Pro vyřízení takové reklamace se přiměřeně požijí ustanovení tohoto reklamačního řádu týkající se reklamací neodstranitelných vad.

10. Všeobecná ujednání

Ústní dohody, dojednání a požadavky, přísliby a změny kontraktu jsou účinné jen tehdy, potvrdí-li je prodávající písemně. Neplatnost určitého ustanovení kontraktu, i těchto podmínek, nemá za následek neplatnost kontraktu nebo podmínek jako celku.

 11. Odstoupení

Spotřebitel má dle § 1829 NOZ právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a dle § 1818 NOZ se nevyžaduje, aby uvedl důvod, s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Dále dle § 1831 NOZ, který praví, že odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Jestliže dle § 1832 odst.1 NOZ spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy peníze včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud se nedohodnou jinak. Dle § 1832 odst. 2 platí, jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy.